Klauzule informacyjne wynikające z art. 13 RODO
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Koncept Paulina Adryjanek. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: paulina@dobrykoncept.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Polanowicka 4, 51-180 Wrocław
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: paulina@dobrykoncept.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy, której dotyczy ten załącznik. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji i rozliczenia umowy, której Pani/Pan jest stroną, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,z późn. zm.) dalej jako RODO
4.Okres przetwarzania danych
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi iw stosunku do niego.
5.Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6.Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i rozliczenia umowy, której jest Pani/Pan stroną.
8 .Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
Back to Top