Klauzule informacyjne wynikające z art. 13 RODO
1. Administrator danych
1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Dobry Koncept Paulina Adryjanek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Polanowicka 4, 51-180 Wrocław, dalej jako “Administrator” Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: paulina@dobrykoncept.com lub pod numerem tel.: +48 667 431 777.
2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Stosowane są odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym zapewnione jest, że dane w odpowiedni sposób chronione są przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
2. Prawa użytkowników
Każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe za pomocą któregoś z dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).
Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO. W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy: paulina@dobrykoncept.com.
3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach
Formularz kontaktowe „Skontaktuj się z nami” 
Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną, ale nie jest wymagane.
4. Odbiorcy danych
Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony. Administrator informuje Użytkownika, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
Dostawcy usług hostingowych;
Dostawca usługi poczty elektronicznej;
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług dostawcy usługi pocztowej Google LLC. Podmiot korzysta ze standardowych klauzul umownych zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską. Administrator nie przewiduje w pozostałych przypadkach przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Koncept Paulina Adryjanek. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: paulina@dobrykoncept.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Polanowicka 4, 51-180 Wrocław
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: paulina@dobrykoncept.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy, której dotyczy ten załącznik. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji i rozliczenia umowy, której Pani/Pan jest stroną, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,z późn. zm.) dalej jako RODO.
4.Okres przetwarzania danych
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi iw stosunku do niego.
5.Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6.Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i rozliczenia umowy, której jest Pani/Pan stroną.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Back to Top